Înregistrarea căsătoriei

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.

Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.

Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiționat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vârstei matrimoniale:

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, se poate încuviința încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviințată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

Atenţie: În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional,tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sunt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului.

Încheierea căsătoriei cu persoane condamnate la privaţiune de libertate sau arestate are loc cu respectarea condiţiilor speciale. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.

Depunerea declaraţiei

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie (F-14CS).

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi, în formă scrisă, la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei (F-14CSa).

Locul adresării

Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:

 • la Serviciul stare civilă teritorial sau  primăria localităţii în a căror rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi, părinţii acestora sau rudele apropiate (dacă cel puţin unul din soţi este orfan).
 • la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd viitorii soţi locuiesc peste hotarele ţării.
 • declaraţie de căsătorie;
 • anexă la declaraţie de căsătorie;
 • actele de identitate a viitorii soţi;
 • certificatele de naştere a viitorii soţi;

şi după caz:

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
 • decizia autorităţii administrației publice locale, în cazul reducerea vârstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.

La încheierea căsătoriei, potrivit Legii taxei de stat, se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei*

* Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004)

Modul de încheiere a căsătoriei

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus. În acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării.

La dorinţa viitorilor soţi, oficierea căsătoriei poate fi efectuată contra plată:

 • în mod solemn;
 • în afara sediului serviciului stare civilă;
 • în afara programului de lucru şi în zile de odihnă.a căsăt

În căzul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţian străin sau între cetăţenii străini, pe lângă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:

 • copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
 • certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială după caz) şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat.

Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Departamentul afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău MD2012, Republica Moldova Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor. Telefon:(+37322) 20-10-52 Fax:(+37322) 23-22-25.

Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state*:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine**:

Germania Luxemburg Slovenia
Belgia Olanda Croaţia
Spania Portugalia Macedonia
Franţa Elveţia Bosnia şi Herţegovina
Italia Turcia Serbia
Polonia Muntenegru  

 * Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976

Atenţie: La încheierea căsătoriei, potrivit Legii taxei de stat, se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei*

* Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004)… și taxa pentru înregistrarea căsătoriei stabilită în baza Deciziei Consiliului Local

Predicții astrale

Eroare in feed.